ขั้นตอนการลงทะเบียน


1

เตรียมข้อมูลก่อนลงทะเบียน

- ชื่อ-นามสกุล

- เลขประจำตัวประชาชน

- อายุ

- อีเมล

- เบอร์โทรศัพท์

- Line ID

- อาชีพและตำแหน่งงานปัจจุบัน

- ชื่อหน่วยงาน / บริษัทที่ทำงาน (ถ้ามี)

- ที่อยู่ปัจจุบัน

- หลักฐานการโอนเงิน

- บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินคืน (ในกรณีลงทะเบียนไม่ถึง 15 คน)


2

ลงทะเบียน

กรอกข้อมูล ชำระเงินค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานการโอนเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ https://forms.gle/UWG1CrWf6cRCEaqR9


3

ได้รับอีเมลยืนยัน

สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมและดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งรหัสและรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SUT X-LANE ก่อนเริ่มการอบรมทุกหลักสูตร 1 สัปดาห์ในแต่ละรุ่น โดยผ่านทางอีเมลที่ได้ระบุแจ้งไว้ในใบสมัครหรือระบบลงทะเบียน (โปรดตรวจสอบอีเมลของท่านให้ถูกต้อง และตรวจสอบการแจ้งกลับก่อนเริ่มการอบรม)

** กรณีมีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรน้อยกว่า 15 คน สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดอบรม ทั้งนี้จะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนแก่ผู้มีหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว และอาจมีการหักค่าธรรมเนียมการโอนคืน หากธนาคารไม่อยู่ในจ.นครราชสีมา ประมาณไม่เกิน 50 บาท **