โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง

เพื่อการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลได้มีความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ในการจัดทำหลักสูตรกลาง เพื่อการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

รายละเอียดโครงการ

โดยหลักสูตรในโครงการนั้นเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสามารถนำไปเก็บสะสมในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ โดยผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเหล่านี้ในการเทียบได้กับหลักสูตรกลางของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สนใจเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับสมัครลงทะเบียนและชำระเงิน (รุ่นที่ 3) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 ตุลาคม 2565, 18 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ลงทะเบียน)


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน


เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่


DGA104

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน

(Cybersecurity Fundamentals)

ดูรายละเอียดวิชา


DGA303

หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

(Government Data Governance in Practice)

ดูรายละเอียดวิชา


DGA304

การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

(Data Analytics and Utilization for Executives)

ดูรายละเอียดวิชา


DGA305

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ

(Data Analytics and Data Visualization)

ดูรายละเอียดวิชา


DGA306

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

(Data Analytics Techniques)

ดูรายละเอียดวิชา


DGA701

หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

(Government Digital Transformation by Design Thinking)

ดูรายละเอียดวิชา

รูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยาย (Lecture)


การสาธิต (Demonstration)


การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

สถานที่ฝึกอบรม

การฝึกอบรมหลักสูตร DGA104, DGA303, DGA304, DGA305, และ DGA306 เป็นการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom และผ่านทางระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SUT X-LANE ที่ https://xlane.sut.ac.th

การฝึกอบรมหลักสูตร DGA701 หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบออนไซต์ (Onsite) แต่หากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ การฝึกอบรมหลักสูตรนี้จะจัดในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom และผ่านทางระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SUT X-LANE ที่ https://xlane.sut.ac.th