หลักสูตรสัมฤทธิบัตรที่เปิดรับสมัคร

สัมฤทธิบัตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายและสารสนเทศ


สัมฤทธิบัตรปัญญาประดิษฐ์


สัมฤทธิบัตรการจัดการความรู้


สัมฤทธิบัตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล


สัมฤทธิบัตรการออกแบบวิชวลสำหรับสื่อดิจิทัล


ลำดับที่

หลักสูตร

จำนวนรับ (คน)

1

สัมฤทธิบัตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายและสารสนเทศ

(Certificate in Computer Network and Information Security)

10

2

สัมฤทธิบัตรปัญญาประดิษฐ์

(Certificate in Artificial Intelligence)

10

3

สัมฤทธิบัตรการจัดการความรู้

(Certificate in Knowledge Management)

10

4

สัมฤทธิบัตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

(Certificate in Digital Information Management)

10

4

สัมฤทธิบัตรการออกแบบวิชวลสำหรับสื่อดิจิทัล

(Certificate in Visual Design for Digital Media)

10

หมายเหตุ 1) เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะจะได้รับสัมฤทธิบัตร สามารถสะสมเข้าคลังหน่วยกิต และเทียบโอนเข้าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้

หมายเหตุ 2) กรณีมีจำนวนผู้เรียนแต่ละหลักสูตรน้อยกว่า 5 คน สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตรสัมฤทธิบัตรนั้น

หลักสูตรที่สามารถเทียบโอนได้

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล
(Master of Information Science Program in Digital Technology and Communication)

หมายเหตุ จะเทียบโอนได้ ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล
(Doctor of Philosophy Program in Digital Technology and Communication)

หมายเหตุ จะเทียบโอนได้ ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1) ไม่จำกัดอายุ และคุณวุฒิของผู้เรียนที่เข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต

2) เป็นผู้ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ หรือต้องการปรับเปลี่ยนสมรรถนะที่มีอยู่เดิมไปสู่สมรรถนะที่ตอบโจทย์กำลังคนเร่งด่วนในอุตสาหกรรมดิจิทัล

3) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิต

5) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้

ลำดับที่ หลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร

5.1

สัมฤทธิบัตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายและสารสนเทศ

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

5.2

สัมฤทธิบัตรปัญญาประดิษฐ์

1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับเริ่มต้น

5.3

สัมฤทธิบัตรการจัดการความรู้

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

5.4

สัมฤทธิบัตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

5.5

สัมฤทธิบัตรการออกแบบวิชวลสำหรับสื่อดิจิทัล

1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

2) มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่มีโปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign และ ProCreate (on iPad)

การสมัครเข้าศึกษา

ดำเนินการสมัคร ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/ ดังนี้

1) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566

2) ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูลการสมัคร

วิธีการคัดเลือก

สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลการสมัคร และผลการสอบสัมภาษณ์

หากสำนักวิชาฯ ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษาทันที หรือหากตรวจสอบพบภายหลังจากได้ส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นผู้เรียนทันที ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

วันและเวลา และสถานที่คัดเลือก

สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล จะดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (Zoom ID : 9900349034 Passcode: 333444)

การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่เว็บ http://sutgateway.sut.ac.th/ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียน

สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล จะประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนให้กับผู้เรียน ในระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2566 ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลของตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษา http://reg.sut.ac.th/

วัน-เวลาเรียน

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 โดยเรียนแบบออนไลน์ ทั้งในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อด้วยตนเอง และการสอนสดแบบออนไลน์

การปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน

1) ให้ผู้เรียนที่ขึ้นทะเบียนแล้ว เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของสำนักวิชา เพื่อรับคำแนะนำในการเรียนและยืนยันลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (Zoom ID : 9900349034 Passcode: 333444)

2) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 10 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 2,400 บาท รวม 24,000 บาท

กำหนดการ

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ

1

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2566

ดำเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

2

ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการสมัคร และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ถ้ามี)

3

วันที่ 16 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

4

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 (เวลา 10.00 น.)

สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก

5

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา

6

วันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2566

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียน

7

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 10.00 น.)

กิจกรรมปฐมนิเทศของสำนักวิชา และแนะนำการลงทะเบียน

8

วันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2566

ลงทะเบียนเรียนปกติ

9

วันที่ 7 - 23 พฤศจิกายน 2566

วันชำระเงิน

10

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

เปิดภาคการศึกษา

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

โทรศัพท์ 0 4422 5783, 0 4422 5781, 0 4422 5795

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : digitech.lla@g.sut.ac.th

Facebook ของสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

DIGITECH (Digital Art & Science)