เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รัชนีกร ทองมา

ratchaneekorn@sut.ac.th

044-225795

ษิญาภา กานต์เดชะศา

siyapa_k@sut.ac.th

044-225794

กิติยาดา จาระตะคุ

kitiyada.j@sut.ac.th

044-225783

ฐศุภรดา วิเชียรธปภา

thasuparada@g.sut.ac.th

044-225782

นฤมล กันโพธิ

naruemol.ka@g.sut.ac.th

044-225789

อินทุกานต์ กายสันเทียะ

intukan.ka@sut.ac.th

044-225793

ณัฐชา แก่นกระโทก

nutthacha@sut.ac.th

044-225791

ผู้ช่วยสอนและวิจัย
ภาคภูมิ วิเศษศรี

wisedsri@sut.ac.th

-

ศศิษฎ์ วงศ์รู้คุณ

sasit53@hotmail.com

044-225786

ปัญญทัศน์ ศรีบุตรวงศ์

punnyathat@sut.ac.th

044-225792

ธีระนิติ ศรีไชยรัตน์

thiraniti@sut.ac.th

044-225960

นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
ภัทรพล ศรีรักษ์

pattarapol@sut.ac.th

044-225787

จิดาภา ลาจันทึก

jidapa.l@g.sut.ac.th

044-225788

นักเทคโนโลยีการศึกษา
จิตรทิวัส เปรมฤทัยรัตน์

jitthiwat.rnp@g.sut.ac.th

044-225784