คณาจารย์
รศ. ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง

sirapat@sut.ac.th

044-225796

รศ. ดร.ธรา อั่งสกุล

angskun@sut.ac.th

044-225799

รศ. ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล

jitimon@sut.ac.th

044-225797

ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล

suphakit@sut.ac.th

044-225798

ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง

neunghat@sut.ac.th

044-225780

ผศ. ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด

s@sut.ac.th

044-224369

ผศ. ดร.นิศาชล จำนงศรี

nisachol@sut.ac.th

044-224257

อ. ดร.พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

pornanan@sut.ac.th

044-224499

อ. ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล

sorachai@sut.ac.th

044-225777,5779

อ. ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์

thammasak@sut.ac.th

044-225701

อ. ดร.ฉัตรภัสร์ ฐิติอัคราวงศ์

chatphat@sut.ac.th

044-224514

อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร

pichak@sut.ac.th

044-225781

อ. ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์

thawatphong@sut.ac.th

044-225778, 4722

อ. ดร.นพพล ตั้งสุภาชัย

noppol@sut.ac.th

044-224561

อ. ดร.อรรคพล วงศ์กอบลาภ

wongkoblap@sut.ac.th

044-224336

อ. ดร. ทรงยุทธ เพิ่มผล

Songyut@sut.ac.th

044-223730

อ. เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย

ekkaluck@sut.ac.th

044-224535

อ. พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ

bongse@g.sut.ac.th

044-223225

อ. อาทิตย์ ศรีทอง

Arthit.Sri@g.sut.ac.th

-