คณบดีสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

รศ. ดร.ธรา อั่งสกุล

รองคณบดีสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล

หัวหน้าสถานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารองค์การ

รศ. ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล

หัวหน้าสถานพัฒนาอัจฉริยภาพนักศึกษา

ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง

หัวหน้าสถานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร

หัวหน้าสถานวิจัย

รศ. ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง