ทำไมต้องร่วมบริจาคให้กับเรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน หากแต่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จำเป็นต้องมี “ทุนทรัพย์” ที่ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย ไปสู่ความสำเร็จนี้ได้
จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
ร่วมบริจาคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านกองทุนเหล่านี้
กองทุนที่สามารถร่วมบริจาค

กองทุนศิษย์เก่า IT - DIGITEH มทส.

ทุกบาท ทุกสตางค์ เพื่อประเทศชาติ


กองทุนสำรองทั่วไป ของ มทส. ใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง Impact ให้แก่ประเทศชาติ และนานาชาติ ให้ปรากฏผลในเชิงประจักษ์

กองทุนเพื่อการศึกษา มทส.

ให้การศึกษา คือการให้โอกาสของชีวิต


นักศึกษา มทส.ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน มีเป็นจำนวนมาก บริจาคกองทุนเพื่อสานฝันให้น้อง ๆ ได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษา เพื่ออนาคตของตนเองและประเทศชาติ

กองทุนโรงพยาบาล มทส.

ไม่มีการให้ใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ชีวิต


โรงพยาบาล มทส. ยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกมาก การบริจาคเพื่อโรงพยาบาล มทส. ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือด้านการดำเนินงานโรงพยาบาล ต่อชีวิตผู้มีความจำเป็น นับเป็นกุศลยิ่งใหญ่

กองทุนอิ่มทาน มทส.

อิ่มอร่อย พร้อมได้บุญ


กองทุนอิ่มทาน เป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือด้านอาหารแก่นักศึกษา มทส. ด้วยระบบคูปองอาหาร ที่สามารถใช้แทนเงินสดในร้านอาหารที่ร่วมโครงการภายในมหาวิทยาลัย

สิ่งที่จะได้รับจากการร่วมบริจาค

ยิ่งให้ ยิ่งได้


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยให้ก้าวล้ำ เทียบชั้นกับมหาวิทยาลัยระดับชาติและระดับนานาชาติ หนึ่งยอดบริจาค คือ หนึ่งก้าวของคุณภาพที่เติบโตและชื่อเสียงที่เพิ่มพูน

สิ่งที่จะได้รับจากการร่วมบริจาค

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า


นำเงินภาษีมาช่วยได้ตรงจุดกว่า ซ้ำยังเป็นการได้แบ่งปันและมอบโอกาสทางการศึกษา แก่เยาวชน เพื่อให้เป็นแรงขับเคลื่อนสังคมนำประเทศไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
เริ่มบริจาคกับเรา