แนะนำหลักสูตร

จุดเด่นของหลักสูตร

ทุนการศึกษาหลากหลาย

ทุนการศึกษาทั้งเรียนและเพื่อการวิจัย

ระบบคลังหน่วยกิต

สามารถเก็บสะสมหน่วยกิต เพื่อรับปริญญาบัตรได้

ค่าเทอมไม่แพงอย่างที่คิด

คิดค่าหน่วยกิตตามที่ลงทะเบียนจริง

เลือกเรียนได้ตามความสะดวก

เลือกเรียนได้ทั้ง Online และ Onsite

เลือกศึกษาตามที่สนใจไม่จำกัด

สามารถเลือกศึกษาตามหัวข้อการวิจัยที่ทำ

โครงสร้างหลักสูตร

อธิบายเกี่ยวกับจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร โครงสร้างการเรียนแต่ละแผน และชื่อรายวิชาในแต่ละแผน

รายละเอียด

แผนการศึกษา

นำเสนอแผนการเรียนในแต่ละรูปแบบตามแผนการศึกษา โดยแสดงแผนการลงทะเบียนเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยมีชื่อรายวิชาหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาโดยย่อ จำนวนหน่วยกิต รายวิชาบังคับก่อนในแต่ละวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา

รายละเอียด

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถทำอะไรได้หลังจากสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร

รายละเอียด

แผนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา อธิบายความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในแต่ละผลการเรียนรู้ของรายวิชา

รายละเอียด

ปริญญาและสัมฤทธิบัตร

ปริญญาและสัมฤทธิบัตรที่ได้รับ เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญา หรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตรที่ได้ลงทะเบียนเรียน

รายละเอียด