กลุ่มวิชาชีพที่สามารถเลือกศึกษา

DC

Hi-light Modules

• Visual Message Design

• 3D Animation Production

• Digital Media and Business

• Transmedia Production

• User Experience Design

• Digital Content Writing

DC

โครงสร้างหลักสูตร

อธิบายเกี่ยวกับหมวดวิชาที่เรียนในหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร หมวดวิชา และกลุ่มวิชา และชื่อรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา

รายละเอียด

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล แสดงแผนการลงทะเบียนเรียนตลอดระยะ 4 ปี โดยมีชื่อรายวิชาหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาโดยย่อ จำนวนหน่วยกิต รายวิชาบังคับก่อนในแต่ละวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา

รายละเอียด

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถทำอะไรได้หลังจากสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร

รายละเอียด

แผนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา อธิบายความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในแต่ละผลการเรียนรู้ของรายวิชา

รายละเอียด

แผนที่แสดงเส้นทางความรู้
จากหลักสูตรสู่อาชีพ

แผนที่แสดงเส้นทางความรู้จากหลักสูตรสู่อาชีพ อธิบายชุดวิชาที่ควรลงทะเบียนเรียนโดยจัดกลุ่มตามลักษณะงานและสายอาชีพเพื่อเป็นแนวทางการลงทะเบียนเรียน

รายละเอียด

ปริญญาและสัมฤทธิบัตร

ปริญญาและสัมฤทธิบัตรที่ได้รับ เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญา หรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตรที่ได้ลงทะเบียนเรียน

รายละเอียด

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร (4 ปี) โดยประมาณ

รายละเอียด