สถานที่ติดต่อ

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

044-225789

Facebook/DigiTech.TH
digitech@sut.ac.th