DT

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

แบบ 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

แบบ 2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา

แบบ 2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้รับปริญญาบัตรเกียรตินิยม

วิธีการรับนักศึกษาใหม่

วิธีการรับนักศึกษาและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ติดตามรายละเอียดและกำหนดการรับสมัครได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน
ระดับปริญญาเอกตลอดหลักสูตร (3 ปี - แบบ 1.1, 2.1) โดยประมาณ

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เรียกเก็บครั้งเดียว

- เงินประกันทั่วไป 6,000 บาท (คืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)

รวม 6,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียมรายปีการศึกษา

- ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย (ปีละ 20,000 บาท)

รวม 60,000 บาท

- ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา (ปีละ 400 บาท)

รวม 1,200 บาท

3. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน

- หน่วยกิตละ 2,400 บาท

รวม 144,000 บาท

จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตรโดยเฉลี่ย 60 หน่วยกิต

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเมื่อสำเร็จการศึกษา รวม 211,200 บาท

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน
ระดับปริญญาเอกตลอดหลักสูตร (4 ปี - แบบ 2.2) โดยประมาณ

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เรียกเก็บครั้งเดียว

- เงินประกันทั่วไป 6,000 บาท (คืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)

รวม 6,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียมรายปีการศึกษา

- ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย (ปีละ 20,000 บาท)

รวม 80,000 บาท

- ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา (ปีละ 400 บาท)

รวม 1,600 บาท

3. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน

- หน่วยกิตละ 2,400 บาท

รวม 180,000 บาท

จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตรโดยเฉลี่ย 75 หน่วยกิต

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเมื่อสำเร็จการศึกษา รวม 267,600 บาท