ประกาศ

ประกาศ (สำหรับระดับปริญญาตรี)

ประกาศ เรื่องขั้นตอนและเกณฑ์การพิจารณารับนักศึกษาเพื่อย้ายหลักสูตร

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการรับเข้าศึกษา และการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565

ประกาศ รายวิชาเงื่อนไขก่อนออกสหกิจ

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการวางแผนการเรียนตามอาชีพ การเรียนชุดวิชาโครงงาน การออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศ (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)

ประกาศ เรื่องคุณสมบัติของผู้เรียนที่มีสิทธิ์เปลี่ยนสถานะเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการวัดและการประเมินผล เพื่อการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2565

คำสั่ง

คำสั่ง 12-2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษา

คำสั่ง 11-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

คำสั่ง 10-2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

คำสั่ง 9-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

คำสั่ง 8-2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คำสั่ง 7-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการพิจารณาโคร่งร่างการค้นคว้าอิสระ ภาคที่ 3 ปีการศึกษา 2565

คำสั่ง 6-2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2566

คำสั่ง 5-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

คำสั่ง 4-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

คำสั่ง 3-2566 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาบัญฑิตศึกษา

คำสั่ง 2-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

คำสั่ง 1-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

คำสั่งที่ 9-2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 8-2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้เรียนเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต

คำสั่งที่ 7-2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

คำสั่งที่ 6-2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา

คำสั่งที่ 5-2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา

คำสั่งที่ 4-2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิต

คำสั่งที่ 2-2565 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา