วิสัยทัศน์

สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล เป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศด้านศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

เป้าประสงค์หลัก

เพื่อประเมินระดับความก้าวหน้าสู่วิสัยทัศน์ ทั้งระดับองค์กรและภารกิจสำคัญ ดังนี้

ระดับองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx ได้รับรางวัล Thailand Quality Class

การประเมินชื่อเสียงขององค์กรด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้านศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลอยู่ในอันดับแรกของประเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาฯ เป็น 1 ใน 10 ของบัณฑิตด้านศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลที่สถานประกอบการประสงค์รับเข้าทำงานมากที่สุด

พันธกิจ

1. ผลิตกำลังคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล

2. บริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ และจัดกระบวนการทางการศึกษาที่เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ผลิตงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัลที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

4. บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัลแก่บุคคลทั่วไป และเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

DGT:

 • Digital Arts and Science Integration: บูรณาการศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
 • Growth and Continuous Improvement: เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • Towards Sustainability in Lifelong Education: ขับเคลื่อนสู่การศึกษาตลอดชีวิตที่ยั่งยืน
 • สมรรถนะหลัก

  1. การจัดการศึกษาแบบมอดูลที่รองรับผู้เรียนรายบุคคล

  2. การบริหารจัดการการศึกษาตลอดชีวิตด้านศาสตร์และศิลป์และดิจิทัล

  3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

  4. การบูรณาการศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลเพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการ

  โครงสร้างองค์กร

  สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

  สถานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารองค์การ (สคบ)

  Educational Quality and Organizational Administration Development Department (QAD)

  งานประกันคุณภาพการศึกษา

  งานพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการองค์กร

  งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์

  งานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

  งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

  สถานพัฒนาอัจฉริยภาพนักศึกษา (สอน)

  Student Competency Development Academy (SCA)

  งานบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี

  งานพัฒนาอัจฉริยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

  งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  งานจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

  งานสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า

  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  สถานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สรช)

  Lifelong Learning Academy (LLA)

  งานพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

  งานพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

  งานพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน

  งานพัฒนาสื่อ e-Courseware

  งานพัฒนาและบริหารจัดการหน่วยอบรมสมรรถนะดิจิทัล

  งานพัฒนาเครือข่ายคลังหน่วยกิต

  งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและองค์กร

  สถานวิจัย (สวจ)

  Research Department (RD)

  งานกำกับดูแลด้านการวิจัย

  งานกำกับดูแลด้านการบริการวิชาการ

  งานบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  งานวางแผนต่อยอดและใช้ประโยชน์จากโครงงานและงานวิจัย

  สำนักงานคณบดี

  Dean Office

  งานแผนและงบประมาณ

  งานทรัพยากรบุคคล

  งานการเงิน

  งานพัสดุและครุภัณฑ์

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานประชุม

  งานสร้างความผูกพันภายในองค์กร

  งานการประสานงานและสนับสนุนภารกิจภายในองค์กร​

  งานสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ