วิสัยทัศน์

เป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าประสงค์หลัก

เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 1,000 คนต่อปี เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

เป็นสาขาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่รู้ชัด ปฏิบัติได้ มีภูมิธรรม ภูมิปัญญา และมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ อันเป็นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม ทั้งนี้เพื่อนำกลับไปใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภารกิจ

1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

2) เพื่อบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

3) เพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและ การประกอบอาชีพอย่างอิสระทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต

4) เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและภายนอกประเทศ

5) เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมได้

6) เพื่อปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยอาศัยความร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศและภายนอกประเทศ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

7) เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น รวมถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา

โครงสร้างองค์กร

สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

สถานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารองค์การ (สคบ)

Educational Quality and Organizational Administration Development Department (QAD)

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการองค์กร

งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์

งานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

สถานพัฒนาอัจฉริยภาพนักศึกษา (สอน)

Student Competency Development Academy (SCA)

งานบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี

งานพัฒนาอัจฉริยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

งานจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

งานสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สถานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สรช)

Lifelong Learning Academy (LLA)

งานพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

งานพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

งานพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน

งานพัฒนาสื่อ e-Courseware

งานพัฒนาและบริหารจัดการหน่วยอบรมสมรรถนะดิจิทัล

งานพัฒนาเครือข่ายคลังหน่วยกิต

งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและองค์กร

สถานวิจัย (สวจ)

Research Department (RD)

งานกำกับดูแลด้านการวิจัย

งานกำกับดูแลด้านการบริการวิชาการ

งานบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

งานวางแผนต่อยอดและใช้ประโยชน์จากโครงงานและงานวิจัย

สำนักงานคณบดี

Dean Office

งานแผนและงบประมาณ

งานทรัพยากรบุคคล

งานการเงิน

งานพัสดุและครุภัณฑ์

งานสารบรรณและธุรการ

งานประชุม

งานสร้างความผูกพันภายในองค์กร

งานการประสานงานและสนับสนุนภารกิจภายในองค์กร​

งานสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ