กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มทส.

 • เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหลักสูตรวิทยาการด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นโยบาย Thailand 4.0 และแนวโน้มสำคัญของโลก
 • จัดการศึกษาแบบมอดูล (Modular Program) คือ การเรียนเป็นชุดวิชา ที่ทำให้ผู้เรียนได้รับทักษะและความรู้แบบเบ็ดเสร็จภายในชุดวิชา
 • ผู้เรียนสามารถออกแบบโปรแกรมการเรียนตามวิชาชีพที่สนใจได้ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้สอนคอยให้คำแนะนำ (CREPES Model)
 • เมื่อผู้เรียนผ่านการเรียนในแต่ละมอดูลจะได้รับสัมฤทธิบัตร (Certificate) เพื่อแสดงสมรรถนะดิจิทัลในด้านนั้นๆ เพื่อเป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพ
 • เรียนจบ 1 มอดูล รับ 1 สัมฤทธิบัตร สะสมสัมฤทธิบัตรครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รับปริญญาตรี

หลักสูตร

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

  ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล
  การพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อคิดวิเคราะห์ วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและบูรณาการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล

  รายละเอียด
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

  ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบูรณาการกับองค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล เพื่อคิดสร้างสรรค์ วางแผน เตรียมการผลิต ผลิต เผยแพร่ ประเมินผล และวิเคราะห์วิพากษ์ผลงานสื่อดิจิทัล

  รายละเอียด