เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รัชนีกร ทองมา

ratchaneekorn@sut.ac.th

044-223789

ษิญาภา กานต์เดชะศา

siyapa_k@sut.ac.th

044-223789

นฤมล กันโพธิ

naruemol.ka@g.sut.ac.th

044-223789

ผู้ช่วยสอนและวิจัย
ภาคภูมิ วิเศษศรี

wisedsri@sut.ac.th

-

ฐศุภรดา วิเชียรธปภา

thasuparada@g.sut.ac.th

044-223000 ต่อ 6202

ภัทรพล ศรีรักษ์

pattarapol@sut.ac.th

-

ศศิษฎ์ วงศ์รู้คุณ

sasit53@hotmail.com

-

ปวันรัตน์ สุระแสงประเสริฐ

pawanrat@g.sut.ac.th

-

นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
จิดาภา ลาจันทึก

jidapa.l@g.sut.ac.th

-

นักเทคโนโลยีการศึกษา
จิตรทิวัส เปรมฤทัยรัตน์

jitthiwat.rnp@g.sut.ac.th

-