คณาจารย์
รศ. ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง

sirapat@sut.ac.th

044-224723

รศ. ดร.ธรา อั่งสกุล

angskun@sut.ac.th

044-224976

รศ. ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล

jitimon@sut.ac.th

044-224309

ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล

suphakit@sut.ac.th

044-224211

ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง

neunghat@sut.ac.th

044-224339

ผศ. ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด

s@sut.ac.th

044-224369

อ. ดร.พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

pornanan@sut.ac.th

044-22449

อ. ดร.นิศาชล จำนงศรี

nisachol@sut.ac.th

044-224257

อ. ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล

sorachai@sut.ac.th

044-224385

อ. ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์

thammasak@sut.ac.th

044-224531

อ. ดร.ฉัตรภัสร์ ฐิติอัคราวงศ์

chatphat@sut.ac.th

044-224076

อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร

pichak@sut.ac.th

044-224352

อ. ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์

thawatphong@sut.ac.th

044-224722

อ. ดร.นพพล ตั้งสุภาชัย

noppol@sut.ac.th

044-224561

อ. อรรคพล วงศ์กอบลาภ

wongkoblap@sut.ac.th

-

อ. พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ

bongse@g.sut.ac.th

-