ผู้อำนวยการโครงการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)

รองผู้อำนวยการโครงการ

รศ. ดร.ธรา อั่งสกุล

หัวหน้าสถานพัฒนาองค์กรอัจฉริยะ

อ. ดร.ฉัตรภัสร์ ฐิติอัคราวงศ์

หัวหน้าสถานส่งเสริมเครือข่ายและพันธกิจสัมพันธ์

ผศ. ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด

หัวหน้าสถานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะดิจิทัล

อ. ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล

หัวหน้าสถานพัฒนาอัจฉริยภาพนักศึกษา

ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง

หัวหน้าสถานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อ. ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์

หัวหน้าสถานวิจัย

อ. ดร.นิศาชล จำนงศรี

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

รัชนีกร ทองมา