กลุ่มวิชาชีพที่สามารถเลือกศึกษา

DT

Hi-light Modules

• Big Data Technology

• Internet of Things (IoT)

• Cross-Platform Application Development

• Cyber Security

• Blockchain and Cryptocurrency

• Artificial Intelligence for Data Analytics

DT

โครงสร้างหลักสูตร

อธิบายเกี่ยวกับหมวดวิชาที่เรียนในหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร หมวดวิชา และกลุ่มวิชา และชื่อรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา

รายละเอียด

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล แสดงแผนการลงทะเบียนเรียนตลอดระยะ 4 ปี โดยมีชื่อรายวิชาหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาโดยย่อ จำนวนหน่วยกิต รายวิชาบังคับก่อนในแต่ละวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา

รายละเอียด

แผนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา อธิบายความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในแต่ละผลการเรียนรู้ของรายวิชา

รายละเอียด

แผนที่แสดงเส้นทางความรู้
จากหลักสูตรสู่อาชีพ

แผนที่แสดงเส้นทางความรู้จากหลักสูตรสู่อาชีพ อธิบายชุดวิชาที่ควรลงทะเบียนเรียนโดยจัดกลุ่มตามลักษณะงานและสายอาชีพเพื่อเป็นแนวทางการลงทะเบียนเรียน

รายละเอียด

ปริญญาและสัมฤทธิบัตร

ปริญญาและสัมฤทธิบัตรที่ได้รับ เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญา หรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตรที่ได้ลงทะเบียนเรียน

รายละเอียด