ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเรียน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 นายศักดิ์ดา นาคสุทธิ์
2 นางสาวทราย ปิ่นเงิน
3 นายแสงชัย สิริกุล
4 นายเสน่ห์ แซ่จาง
5 นายหฤษฎ์ เนาว์ช้าง
6 นายประภวิชญ์ บรรจงกุล
7 นางสาวศศิวิมล กอบัว
8 นางสาวจงจินต์ อาจวิชัย
9 นายทนง ปงกันคำ
10 นางสาวมาริษา โมรานอก
11 นางสาวสินาภรณ์ ณฐาคำโคกกรวด
12 นางสาวเด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยนะ
13 นางสาวณัฐวดี ขุนพล
14 นางสาวกมลทิพย ปรียาดารา
15 นายรัชชานนท์ โขศิริเศรษฐ์
16 นางมยุรีย์ รุ่งแสนทวี
17 นายโสภณ พงษ์ชัยอินทร์
18 นางสาวฐานิกานต์ ไชยรัตน์
19 นางสาวกมลวรรณ ล้อมวงค์
20 นางสาวษมาวี ล้อมวงศ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Fanpage : DIGITECH (Digital Art & Science)