ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเรียน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 นางสาวมาเรียม มังกะลัง
2 นายอัษฎาวุธ นิลพันธุ์
3 นางสาวชุฏิมาพร วงศ์วิเศษ
4 นางสาวรวิกานต์ นนท์ขุนทด
5 นายวิชญ์วิสิฐ เกษรสิทธิ์
6 นายสิทธิชัย พิชัยชาญเลิศ
7 นายอานิตย์ โรจนอภิพัฒน์
8 นายสุพจน์ เพ็งที
9 นางสาวจีรนันท์ ตะสันเทียะ
10 นายจรัล ปิตวิวัฒนานนท์
11 นายพชร แก้วนุกุล
12 นายชัยภัทร ศุภรักษ์
13 นายจตุภูมิ ตั้งศีลสุขชัย
14 นางสาวธัญธิดา โยธาสมุทร
15 นางสาวกิ่งกนก สอิ้ง
16 นางสาววนิยา คูพะเนียด
17 นายชาลี วรปรีดา
18 นายภาณุพงศ์ ภัทรธำรงกุล
19 นายวุฒิชัย รัตนาวิบูลย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Fanpage : DIGITECH (Digital Art & Science)