ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเรียน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 นางสาวกิตติยา บรรเทิงใจ
2 นางสาวปุณยนุช ขำนิล
3 นางสาวญาณวี โปรยกลาง
4 นายรัฐพงษ์ นาคาไชย
5 นายนวพล แก้วสุวรรณ
6 นายเดฒฐ์ ยอดกัณญ์
7 นายวีรพงษ์ แซ่หลิ่ว
8 นายเสกสรร หอมแพงไว้
9 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม
10 นางสาวเมธวดี กรองโพธิ์
11 นางสาวระวิวรรณ งอยภูธร
12 นางสาวอริศรา อ่อนสำลี
13 นายกิติศักดิ์ ทศแสนสิน
14 นางสาวมณศิกาญจ์ เตปา
15 นางสาวธนิดา ผิวผ่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Fanpage : DIGITECH (Digital Art & Science)