ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเรียน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 นายประภาส สารรัตน์
2 นางสาวสุนันท์ กมลพละวัฒน์
3 นายจิตติศักดิ์ คำตัน
4 นายสาโรจน์ ประวิตรวงศ์
5 นายรณกร วัฒนมงคลโชค
6 นายอัจฉรัชย์ สวัสดิธนสาร
7 นายกฤษฎา เฉลิมพงศ์
8 นายวัชรชัย ขุทองพันธุ์
9 นายวรวิทย์ เหล่าวานิชย์
10 นางสาวชฎานัฐฐา ปภาณิกา
11 นายณัฐพล โฉมสันเทียะ
12 นางสาวอ้อมจิต เทียนไทสง
13 นายอนุ อภิวัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Fanpage : DIGITECH (Digital Art & Science)