ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเรียน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 นางสุชิราภรณ์ นุ้ยคง
2 นายพีรพงษ์ ศรีทอง
3 นายกิตตินันท์ หรุ่นสูงเนิน
4 นายธีรินทร์ เกตุวิชิต
5 นายธิษณา ธนคลัง
6 นายตรีรัฐ สัจจา
7 นายวีรพงษ์ ธรรมวิบูลย์ศรี
8 นายเถกิง ดำขำ
9 นายเมธัส ลึกอะหร่ำ
10 นายธนภูมิ พานิชพึ่งรัถ
11 นายกีรติ จันทร
12 นางสาวปารวี ภัทรกวิน
13 นายธนาธาร ภัทรกวิน
14 นายวิญญู สีทับ
15 นายเทพพิทักษ์ ภัทรกวิน
16 นายสุริยา สุทธิอุดม
17 นายนราศักดิ์ วงษ์วาสน์
18 นายวาทการ มูลไชยสุข
19 นางสาวศิริขวัญ ทองพรม
20 นายธนากร ขอนแก่น
21 นางสาวพิชยา ธาราเวชรักษ์
22 นางสาวเบญจภัค จงหมื่นไวย์
23 นางสาวอิสริยาภรณ์ อัมพาผล
24 นางสาวจีราภา เวทีกูล
25 นายไตรศิรินทร์ แสงเสียงฟ้า
26 นายจรูญ อัศวาภิรมย์
27 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์
28 นายวิรุจ สุวรรณปราโมทย์
29 นายชนม์ชนันทร์ พงษ์สุชาติ
30 นายธนัญชัย บุญหนัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Fanpage : DIGITECH (Digital Art & Science)