ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเรียน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 นายสุรินทร์ กมลพละวัฒน์
2 นางสาวอัมพร มูฮำหมัด
3 นายวิสิทธิ์ วาณิชยานนท์
4 นายภาคภูมิ หมีเงิน
5 นางสาวศุภารัตน์ อมรวิริยะกุล
6 นายเอกณัฏฐ์ อเนกเจริญวณิช
7 นายโกศล ดีศีลธรรม
8 นางสาวธันยาการต์ พวงมาลัย
9 นางสาวฐณิต์ศร ขำทัพ
10 นางสาวภัทรวรินทร์ ทรงศิลป์
11 นางสาวประไพพรรณ พรหมอุปถัมภ์
12 นายพสิษฐ์ ธนาโชติอนันต์กุล
13 นายกฤตภาส ตรีวัชรานนท์
14 นายวรายุทธ พานพ่วง
15 นางสาวกนกวรรณ บุญเครือบ
16 นายสร้างสรรค์ ชุตินิรันดร์
17 นายศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์
18 นายจักรพันธ์ จงกลกิจ
19 นายณรงค์ฤทธิ์ กงทอง
20 นางสาวพิฆเนธร ขอสินกลาง
21 นายณันฐปกรณ์ รักกลาง
22 นางสาวกรรภิรมย์ จุ้ยปาน
23 นายโยธา ล้ำเลิศหล้า
24 นางสาวอัจฉรา หลาวทอง
25 นายอนุภาค ปัญญทานสมบัติ
26 นางสาวรพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
27 นายอัษฎง ภูวรักษ์
28 นายธีรเดช ศฤงคารชยธวัช
29 นายกฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ
30 นางสาวธัชชา นามนนท์
31 นายเอกพล แซ่เฮียง
32 นางสาวเบญจมาภรณ์ อิศรเดช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Fanpage : DIGITECH (Digital Art & Science)