ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเรียน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 นายวิทยา ไชยศล
2 นายพุฒิกร เนียมเที่ยง
3 นายเรืองทัย จันสามารถ
4 นางสาวอาภาภรณ์ อังสาชน
5 นายทรงวุฒิ ยอสันเทียะ
6 นายวรเทพ อมรวิริยะกุล
7 นายนิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม
8 นางสาววิภาดา ศรีอุทธา
9 นายเศรษฐพงศ์ ศิริกันทรมาศ
10 นายชัยวัฒน์ คงสุขวิวัฒน์
11 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม
12 นางสาวอรอุมา บุญกองชาติ
13 นางสพ็ญศิริ โพริย้า
14 นายนิติ บุญสังข์
15 นางสาวชวัลลักษณ์ อยู่นา
16 นางสาวรัฐพรรัตน์ งามวงศ์
17 นายอภิชน วัชเรนทร์วงศ์
18 ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ หมายถมกลาง
19 นายคณากร ศรแสง
20 นางสาวอภิญญา รมย์สูงเนิน
21 นางสาวพิมพิกา วรยศ
22 นางสาวธณญชนก อือวิบูลย์
23 นางสาวฐิติยาภรณ์ ประจงจิตร
24 นายศัลยพงษ์ วงค์สมบูรณ์
25 นางสาวภัทรารัตน์ ธรรมสุนทร
26 นางสาวสรัญญา แจงกลาง
27 นางสาววิจิตรา ตามเมืองปัก
28 นางสาวพรประภา ภู่ศุข
29 นางสาวธัญญภัสร์ แสนท้าว
30 นางสาวกัญณัฏฐ์ เทียมวันชัย
31 นายนรนภ กุลวิวรรธน์
32 นายอัชฌุกร ต่อศิริสกุลวงศ์
33 นางเสาวรส วุฒยวนิช
34 นางสาวจมาภรณ์ โอษฐ์เจษฎา
35 นางศิราวรรณ เตียวเจริญโสภา
36 นางสาวกัญชนก ศิริกันทรมาศ
37 นายพีรยุทธ กษิติบดินทร์ชัย
38 นางสาวสิริญาณ์ พสุวรพงศ์
39 นายชัยเมศร์ ธีระดนัยพงศ์
40 นางสาวกชกร มาสขาว
41 นาวสาวปทุมทิพ ใจเพียร
42 นางสาวพรชิตา รัตนนิชาญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Fanpage : DIGITECH (Digital Art & Science)