วิสัยทัศน์

เป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าประสงค์หลัก

เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 1,000 คนต่อปี เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

เป็นสาขาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่รู้ชัด ปฏิบัติได้ มีภูมิธรรม ภูมิปัญญา และมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ อันเป็นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม ทั้งนี้เพื่อนำกลับไปใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภารกิจ

1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

2) เพื่อบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

3) เพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและ การประกอบอาชีพอย่างอิสระทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต

4) เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและภายนอกประเทศ

5) เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมได้

6) เพื่อปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยอาศัยความร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศและภายนอกประเทศ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

7) เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น รวมถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา

โครงสร้างองค์กร

โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่

สถานพัฒนาองค์กรอัจฉริยะ

งานพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการองค์กร

งานพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการการศึกษา

งานกำกับดูแลด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

สถานส่งเสริมเครือข่ายและพันธกิจสัมพันธ์

งานสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

งานสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

งานส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน

งานจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

งานสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า

สถานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะดิจิทัล

งานพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี

งานพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตร

งานพัฒนาและบริหารจัดการหน่วยอบรมและทดสอบสมรรถนะดิจิทัล

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานวัดและประเมินผลการศึกษา

สถานพัฒนาอัจฉริยภาพนักศึกษา

งานพัฒนาอัจฉริยภาพนักศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สถานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งานพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

งานพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา

งานพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร

งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและองค์กร

สถานวิจัย

งานกำกับดูแลด้านการวิจัย

งานกำกับดูแลด้านการบริการวิชาการ

งานพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร

งานบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานผู้อำนวยการ

งานแผนและงบประมาณ

งานทรัพยากรบุคคล

งานการเงิน

งานพัสดุและครุภัณฑ์

งานสารบรรณและธุรการ

งานประชุม

งานสร้างความผูกพันภายในองค์กร

งานการประสานงานและสนับสนุนภารกิจภายในองค์กร​